• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

مقایسه تحصیلات مهاجرین تازه وارد آمریکایی و کانادایی

رئیس جمهور ترامپ درصدد کاهش مهاجرت قانونی به بیش از 40 درصد است و از این مسئله شکایت دارد که سیستم مهاجرت برروی پیوند خانوادگی متمرکز است تا مهارتها.

دادستان کل Jeff Session در تعریف این طرح مهاجران امروزی را عمدتا بیسواد و بدون مهارت دانست و معتقد است که آمریکا هم در زمینه مهاجرت باید همانند کانادا عمل کند و آنها را بر اساس مهارتهایشان ارزیابی کند. با اینوجود مهاجران جدید آمریکا نسبت به شهروندان بومی امریکا باسوادتر و تاحدودی نسبت به مهاجرین جدید کانادا متفاوتتر هستند.

تصویر 1 توزیع آموزش تحصیلی را در بین بزرگسالان بومی امریکایی در سن کار(64-25) را در مقایسه با مهاجرین جدید سن کار به امریکا را نشان میدهد (که از سال 2012 تا 2016 مهاجرت کرده اند) همانطور که تصویر نشان میدهد، تقریبا نیمی از تمام مهاجرین جدید در سن کار در مقایسه با فقط 32 درصد از جمعیت بومی سن کار دارای مدرک دانشگاهی یا بالاتر هستند. تعداد مهاجران جدید کارگر 50 درصد هستند که به احتمال زیاد نسبت به کارگران بومی ایالت متحده فارق التحصیل از دانشکده هستند.

علاوه براین، درمیان فارق التحصیلان دانشگاه آنها به احتمال زیاد دارای مدارک دانشگاهی بالایی هستند.

تصویر1: شهروندان بومی ایالت متحده و مهاجرین تازه وارد به ایالت متحده از نظر تحصیلات و سن 64-25
 
 
تصویر 2 توزیع آموزش تحصیلی برای مهاجرین تازه وارد در سن کار در ایالت متحده را در مقایسه با مهاجرین تازه وارد سن کار به کانادا را ارائه میدهد (زمان ورود از 2012 تا 2016). همانطور که مشاهده می کنید، مهاجرین تازه وارد سن کار کانادایی و ایالت متحده دارای پروفایلهای آموزشی بسیار مشابهی هستند. با نسبت برابری از فارق التحصیلان دانشگاهی به غیر فارق التحصیلان. مهاجرین تازه وارد به ایالت متحده به احتمال بسیار کم دارای مدرک بالای دانشگاهی هستند.

تصویر2. مهاجران تازه وارد به ایالت متحده و کانادا از نظر تحصیلی و سنی 64-25
 
 
کل جمعیت مهاجر کانادا از نظر تحصیلی نسبتا بهتر از مهاجرین ایالات متحده هستند. تصویر3. توزیع آموزش تحصیلی تمام مهاجرین در سن کار به ایالت متحده را در مقایسه با تمام مهاجرین  سن کار به کانادا نشان میدهد. حتی با یک نگاه به کل جمعیت میتوان متوجه شد که جمعیت مهاجر ایالت متحده بسیار مشابه با جمعیت بومی آنجاست و تنها تفاوتهای ناچیزی انهم در زمینه آموزش تحصیلی به چشم میخورد.

تصویر3. مهاجرین جدید به ایالات متحده و کانادا از نظر تحصیلی و سنی 64-25
 

طبق این اعداد و ارقام تقریبا یک سوم از تمام مهاجران امریکایی غیرقانونی هستند و مهاجران غیرقانونی نسبت به مهاجران دیگر از تحصیلات پایینتری برخوردار هستند اما کانادا از مهاجران غیر قانونی نسبتا کمی برخوردار است. مهم تر از میزان سهم جریان مهاجرت مقدار کامل جریان به هر کشوری است. درحالیکه کانادا سهم مشابه ای از مهاجران کمتر تحصیلکرده دارد ولی اجازه مهاجرت بیشتری را نسبت به جمعیتش میدهد به طوری که میزان مهاجرت به کانادا بسیار بیشتر از ایالت متحده است.

ادعا بر این است که سیاست مهاجرت قانونی به ایالت متحده مغایر با مهاجرت بیسوادان و افرادی که فاقد مهارتهای لازم برای دستیابی موفقیت و اعتبار در امریکا هستند می باشد. در حقیقت، حتی مهاجران پشتیبانی شده از سوی خانواده و برندگان مختلف لاتاری نسبت به بومیان ایالت متحده از تحصیلات بهتر برخوردارند. به هر روی، مهاجران کمتر تحصیلکرده مهارتهایی را با خود به همراه میاورند و در مسیرهای مهمی در امریکا شرکت میدهند و آنها در تمام سنجشهای استاندارد موفق هستند. اما در نهایت، اصلاح سیاستهای مهاجرت باید با حقیقت مهاجرین پیشین شروع شود نه بر پایه تصور و تخیل.

ترجمه محبوبه هاشمی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image