• دلار آمریکا (خرید): 25,800
  • دلار آمریکا (فروش): 26,300
  • دلار کانادا (خرید): 19,800
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بین‌المللى فیلم هلند برای لادن صحرایی

لادن صحرایی اولین فیلمساز ناشنوای ایران جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بین‌المللى فیلم هلند را برای مستند بلند «پسر ناشنوای دانهام» دریافت کرد.مستند «پسر ناشنوای دانهام» ساخته لادن صحرایی نامزد بهترین کارگردان و بهترین مستند این رویداد شده بود.

در خلاصه داستان این مستند آمده: ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ و ﻣﺎرﮔﺮت ﻓﯽ در ﺳﺎل ۱۹۲۵ از اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﺮز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ۲۰ ﻣﺎﯾﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮز ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻨﺠﻤﺸﺎن از اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

ثبت دیدگاه

Captcha Image